نهال گیلاس چگونه کاشته می شود ؟

0

نهال گیلاس چگونه کاشته می شود ؟

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .