مقايسه ارايي مايه تلقيحهاي تجاري و ود نيتروژنه در افزايش عملكرد سويا را توضیح دهید .

0

مقايسه ارايي مايه تلقيحهاي تجاري و ود نيتروژنه در افزايش عملكرد سويا را توضیح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .