مقايسه اثر نانو كود و كود كلات آهن بركميت و كيفيت اسانس ريحان را شرح دهید .

0

مقايسه اثر نانو كود و كود كلات آهن بركميت و كيفيت اسانس ريحان را شرح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .