اثرات تنش اب و کود بر عملکرد و مقدار پروتوءین ذرت علوفه ای در سیستم کود دهی را توضیح دهید .

0

اثرات تنش اب و کود بر عملکرد و مقدار پروتوءین ذرت علوفه ای در سیستم کود دهی را توضیح دهید .

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .